Preču garantija.

Interneta veikals MintStore.lv nodrošina iegādātajām precēm garantiju saskaņā ar ražotāja noteikumiem un LR likumdošanu. Pircējam ir tiesības pieteikt pretenzijas par preču kvalitāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Precēm, kurām ražotājs noteicis ilgāku garantijas periodu par 24 mēnešiem, var tik piemēroti speciāli noteikumi.

 

Precēm, kurām garantijas laikā radušies bojājumi, tiek nodrošināts remonts, preču apmaiņa vai preču vērtības atlīdzināšana LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

 

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

* preces nav tikušas izmantotas tam paredzētajam mērķim,

* preces ir izmantotas profesionāliem nolūkiem,

* preces tikušas pakļautas neprofesionālam remontam un uzlabojumiem,

* precēm ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori un nelaimes gadījumi,

* precēm ir bojājumi, kas radušies preci pakļaujot fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izturības rādītājus,

* preces mērķtiecīgi pakļautas nesaudzīgai un neapdomīgai lietošanai.

* nav saglabāts preces pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, garantijas talons) 

 

Preču garantija neattiecas uz precēm ar ierobežotu derīguma termiņu, izejmateriāliem un preču sastāvdaļām, kas pakļautas dabiskam nolietojumam.